Odštepný závod je samostatne fungujúca pobočka

Odštepný závod je samostatne fungujúca pobočka zahraničnej spoločnosti zriadená v inej krajine. Je to vlastne súčasť spoločnosti v inom štáte, ako je štát sídla materskej spoločnosti. Pôvodné označenie odštepného závodu bolo pred nedávnym časom „organizačná zložka“ zahraničnej spoločnosti.

Odštepný závod nemá samostatnú právnu subjektivitu

Odštepný závod ako pobočka je podriadená zakladajúcej materskej spoločnosti, nemá samostatnú právnu subjektivitu a je teda iba akýmsi „zástupcom“ materskej spoločnosti v danej krajine. Umožňuje zahraničnej materskej spoločnosti podnikať v inom štáte bez potreby založiť novú samostatnú spoločnosť. Zriadenie odštepného závodu ako pobočky je úspornejším variantom k založeniu novej spoločnosti v zahraničí. Zapíše sa do obchodného registra a jeho názov je zhodný s názvom materskej zahraničnej spoločnosti s tým rozdielom, že obsahuje dodatok „odštepný závod“.

odštepný závod

Zriaďujete pobočku spoločnosti v zahraničí? Čo potrebujete vedieť?

Založenie odštepného závodu zahraničnej právnickej osoby

Pre zriadenie odštepného závodu je vždy potrebná dokumentácia materskej spoločnosti svojou formou a obsahom zodpovedajúca legislatíve štátu, v ktorom je zriadená táto pobočka. Odštepný závod zahraničného podniku vzniká zapísaním do obchodného registra, musí mať vlastné sídlo a vlastné IČO. Táto pobočka vedie samostatné účtovníctvo podľa predpisov štátu, v ktorom je zriadená. Odštepný závod zahraničnej spoločnosti má práva a povinnosti ako tuzemská firma. Založenie tejto pobočky je ale jednoduchšie, pri jej zakladaní nie je nutné vložiť základný kapitál ako pri zakladaní kapitálových obchodných spoločností.

odštepný závod

Odštepný závod – podnikanie v zahraničí

Organizačné zložky sa stali odštepnými závodmi

Postupne so zavádzaním zákona o obchodných korporáciách sa prejavili aj zmeny, ktoré sa dotýkajú problematiky odštepných závodov. V praxi to vyzerá tak, že bývalé organizačné zložky sa stávajú automaticky odštepnými závodmi. Takúto pobočku síce musíte zapísať do obchodného registra – podať teda návrh na registrový súd a zaplatiť príslušný poplatok. Celkovo vám ale jej založenie vyjde časovo aj finančne výhodnejšie než celá nová spoločnosť. Naviac tu získate zaujímavú výhodu aj v tom, že odštepný závod má rovnaký názov ako materská spoločnosť. Viac info nájdete aj TU.

 

Komentovať