Klinoptilolit – jedinečný minerál ako súčasť prírodného zeolitu

zeolit

Prírodný minerál Zeolit

Prírodné zeolity pôvodne vznikali vo vhodných geologických podmienkach, kde pôvodné vulkanosedimentárne horniny boli dlhodobo v interakcii s podpovrchovými alkalickými vodnými roztokmi. Samotné minerály zeolitovej skupiny však môžu tiež kryštalizovať v post-sedimentárnych prostrediach v plytkých morských bazénoch. Tento geochemický proces postupnej rekryštalizácie pôvodných horninotvorných minerálov mohol trvať aj milióny rokov.

Je prírodný zeolit monominerálny materiál?

Prírodne sa vyskytujúce zeolity sú len výnimočne úplne čisté. Sú kontaminované v určitom množstve a rozsahu inými minerálmi akými sú napr. odrody kremeňa, rôzne ílové minerály, živce alebo aj iné minerály skupiny zeolitov. Z tohoto praktického dôvodu mnohé prírodné zeolity známe z početných lokalít a ložísk vo svete nie sú vhodné pre rozmanité praktické využitia v priemysle, poľnohospodárstve či ochrane životného prostredia, kde stálosť vlastností zeolitovej suroviny a jej čistota sú veľmi podstatné.

To ale vôbec neplatí pre prírodný zeolit, ktorý sa vyskytuje a ťaží u nás na východe Slovenska na ložisku Nižný Hrabovec. Geologická stavba nášho územia je veľmi pestrá, vo veľkej miere sú prítomné a zastúpené horniny aj rôzne prejavy, a prejavy treťohorného vulkanizmu. Zeolitové horniny sú známe z niekoľkých výskytov či lokalít v oblasti našich Západných Karpát. Jedine prírodný zeolit z ložiska Nižný Hrabovec obsahujúci zeolitový minerál klinoptilolit, však spĺňa náročné kvalitatívne kritéria jeho praktického využívania.

zeolit

Zeolit – Nižný Hrabovec

Prečo klinoptilolit práve z tohoto ložiska?

V odbornej literatúre je k dispozícii množstvo vedeckých prác zaoberajúcich sa štúdiom možnosti využitia prírodného zeolitu klinoptilového typu z tohto ložiska. Hlavne ohľadom jeho využitia v poľnohospodárstve a agrochemickom sektore. Samotná kryštálová štruktúra prírodného klinoptilolitu je ideálna pre zložité sorpčné a výmenné chemické procesy.

Vďaka svojim vlastnostiam a kryštálovej štruktúre je tento minerál vhodný inertný a netoxický materiál pre rôzne využitia. Často je požívaný ako nosič hnojív. To umožňuje pomalé a postupné uvoľňovanie potrebných živín v oblasti koreňových systémov rastlín. Je používaný aj v iných oblastiach agrochémie, farmaceutickom priemysle. Je súčasťou aj niektorých biochemicky aktívnych zložiek, ako sú napr. aj dezinfekčné prostriedky.

Prírodný zeolit aktinolitového typu z tohoto ložiska môže byť s úspechom použitý pri vylepšovaní fyzikálno-chemických vlastností pôd a taktiež pri ich ošetrovaní po prípadnom znečistení toxickými látkami. Vo veľmi malých množstvách sa používa aj ako prísada do živočíšnych krmív.

zeolit

Zeolit kryštálovej štruktúry – Zeocem.sk

Komentovať