Každá krátka zbraň musí byť zaevidovaná

Krátka palná zbraň je podľa platného zákona 190/2003 strelná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka nepresahuje 600 m a spravidla je pri streľbe ovládaná jednou rukou. Zároveň spĺňa ďalšie dve podmienky a to, že je buď samonabíjacia alebo opakovacia. Spravidla to je pištoľ alebo revolver.

krátka zbraň

K držaniu krátkych zbraní je potrebné povolenie

Krátka zbraň patrí medzi zbrane kategórie B

Zbrane kategórie B podliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti. To znamená, že kúpiť krátku zbraň si môžeme len na základe platného nákupného povolenia. Najneskôr do 7 dní po nákupe sme povinní túto krátku zbraň predložiť na policajnom útvare k evidencii. Policajný útvar vydá preukaz zbrane.

Nákupné povolenie pre krátku zbraň

Nadobudnúť vlastníctvo akejkoľvek zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného povolenia. Nákupné povolenie vydáva policajný útvar. Dôvodom na vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B je:

a) nadobúdanie zbierkových predmetov alebo vykonávanie zberateľskej činnosti,

b) uskutočňovanie športovej, poľovníckej, kultúrnej alebo inej záujmovej činnosti alebo príprava na budúce povolanie,

c) ochrana života, zdravia alebo majetku alebo

d) výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.

krátka zbraň

Na čo všetko sa krátke zbrane využívajú?

Krátka zbraň musí byť včas zaevidovaná

Policajný útvar vydá nákupné povolenie na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie vlastníctva zbrane, najdlhšie však na dva mesiace. Ak nebolo vlastníctvo zbrane nadobudnuté v tejto lehote, je držiteľ nákupného povolenia povinný nákupné povolenie vrátiť policajnému útvaru. Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo akejkoľvek krátkej zbrane kategórie B, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane oznámiť a doručiť diel A nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane. Zároveň je povinný v zákonnej lehote predložiť krátku zbraň na zaevidovanie alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru. V prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane kategórie B dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.

 

Komentovať