Apostilácia – overenie dokumentov za účelom použitia v cudzine

V každodennom živote sa bežne stretávame s množstvom odborných výrazov a pomenovaní, ktorým úplne nerozumieme, alebo si nie sme celkom istí ich doslovným prekladom či skutočným významom. Stretli ste sa už niekedy počas svojho života napríklad s výrazom „apostila“ alebo „apostilácia“? S týmto odborným termínom či výrazom najčastejšie prídete do kontaktu pri vybavovaní rôznych úradných záležitostí v zahraničí a to najmä v prípade, že je potrebné v cudzej krajine použiť úradný dokument či listinu vydanú na území Slovenskej republiky aj s náležitým overením jej pravosti. A práve takéto úradné overenie pravosti listín a dokumentov potrebných za účelom použitia mimo svojej vlasti sa nazýva apostilácia.

apostila

Apostilácia – zjednodušene zahraničná listina

Apostila a apostilácia

Slovo apostilácia tak označuje samotný akt overenia úradných listín, kým slovo „apostila“ je pomenovaním pre konkrétnu doložku o overení s pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby, ktorá sa prikladá k dokladu či listine, ktorú bude potrebné použiť v zahraničí. Práve na základe tejto doložky – apostily, si môžu byť pracovníci úradov alebo banky v zahraničí absolútne istí pravosťou dokumentu, ktorý predkladáme, čo zároveň minimalizuje riziko predloženia sfalšovaných dokumentov a tým aj riziko spáchania rôznych podvodov. Apostilácia sa tak môže vyžadovať napr. pri verejných listinách vydaných okresnými súdmi, exekútormi, notármi alebo pri rôznych matričných dokladoch, ako sú rodné, sobášne a úmrtné listy či pri rôznych vysvedčeniach a diplomoch.

Existujú aj prípady, kedy apostilácia nie je potrebná alebo sa nevyžaduje?

Existuje niekoľko výnimiek, kedy apostilácia nie je nevyhnutná, ale týka sa to iba použitia justičných verejných listín v zahraničných krajinách, s ktorými má Slovenská republika uzatvorené tzv. medzinárodné bilaterálne dohody o právnej pomoci či spolupráci. Medzi tieto krajiny patrí napr. Česká republika, Poľsko či Maďarsko alebo Slovinsko (kompletný zoznam takýchto krajín nájdete na internete). Ak si chcete ušetriť zbytočné výdavky za letenky a opakované cestovanie do zahraničia, nezabúdajte, že ide výhradne o justičné listiny a pre ostatné nejustičné dokumenty je apostilácia či doložka s názvom apostila dôležitá aj v týchto krajinách.

Komentovať